WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY na lata 2007 – 2013

PRIORYTET: II- Infrastruktura komunikacyjna

DZIAŁANIE: 2.4  Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich

„Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych”

Przedmiotem projektu jest zakup nowoczesnego taboru kolejowego przeznaczonego do obsługi regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na następujących liniach kolejowych:

Poznań – Kutno, Poznań – Zbąszynek, Poznań – Gniezno.

Wybór relacji, które będą obsługiwane przez nowo zakupiony tabor został podyktowany następującymi przesłankami:

 • osiągnięcia efektu synergii pomiędzy parametrami infrastruktury kolejowej, a parametrami nowozakupionego taboru,
 • duże potoki podróżnych występujące obecnie oraz zaobserwowane w latach poprzednich na wybranych relacjach,
 • zapewnienie spójności terytorialnej województwa na kierunku Wschód – Zachód.

Istotne znaczenie należy przypisać zapewnieniu spójności w kontekście dojazdu do aglomeracji Poznańskiej z oddalonych regionów województwa np. z Konina i Koła. Z uwagi na duże bezrobocie panujące na tych obszarach, związane z nierozwiązanymi problemami strukturalnymi, istotne jest zapewnienie sprawnego połączenia tych obszarów z aglomeracją, która stanowi centrum przemysłowo-usługowe oraz edukacyjno-kulturalne województwa.

Projekt poprzez zakup nowoczesnego taboru kolejowego przyczyni się do ograniczenia parametrów ekologicznych transportu wpływających niekorzystnie na środowisko, a tym samym do zwiększenia komfortu mieszkańców zamieszkałych przy głównych ciągach komunikacyjnych, zarówno drogowych, jak i kolejowych. Drugim bardzo ważnym aspektem jest zmniejszenie barier przemieszczania się dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się (osoby niepełnosprawne, osoby starsze, osoby z małymi dziećmi). Poprzez przeniesienie części potoku podróżnych z transportu drogowego na kolejowy pozwoli ograniczyć straty spowodowane wypadkami drogowymi.

Obecnie prowadzony i planowany jest szereg działań i inicjatyw dążących do zwiększenia atrakcyjności transportu kolejowego dla jego potencjalnych klientów. Do najważniejszych działań tego typu należy zaliczyć m.in.:

 • konstruowanie rozkładu jazdy na podstawie preferencji podróżnych w celu optymalizacji podaży przewozów kolejowych;
 • inicjatywę Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej, dzięki której będzie możliwe stworzenie platformy dla wspólnego biletu różnych środków komunikacji;
 • realizację inwestycji liniowych związanych z modernizacją linii kolejowych, co pozwoli na optymalne wykorzystanie parametrów technicznych nowego taboru kolejowego;
 • rewitalizację i modernizację obiektów dworcowych (m.in. budowa nowego dworca Poznań Główny, integrującego komunikację kolejową, autobusową i miejską;
 • tworzenie infrastruktury okołodworcowej w zakresie parkingów typu Park&Ride i Bike&Ride;
 • synchronizacja z rozkładem kolejowym rozkładów jazdy transportu pełniącego rolę dowozowo – odwozową do dworców kolejowych;
 • realizację inwestycji, których celem jest tworzenie węzłów intermodalnych, integrujących różne rodzaje komunikacji (np. przebudowa węzła Rondo Kaponiera w Poznaniu);
 • kampanię promocyjną zachęcającą do korzystania z transportu kolejowego, podkreślającą zalety komunikacji kolejowej.

Linie, które będą obsługiwane przez zakupiony tabor

Zakres przedmiotowy projektu:

Przedmiotem projektu jest zakup 22 elektrycznych zespołów trakcyjnych o łącznej pojemności 9 900 osób, w tym 4488 pasażerów na miejscach siedzących.

Dzięki zakupowi nowego taboru kolejowego możliwe będzie zaproponowanie wyższej jakości świadczenia usług transportu kolejowego oraz oferty przewozowej. Bezpieczniejsza, szybsza i lepiej dostosowana do oczekiwań pasażerów oferta przewozowa sprawi, iż dostępność do centrów gospodarczych, edukacyjnych czy kulturalnych ulegnie znacznej poprawie, skutkiem czego będzie zwiększona mobilność społeczeństwa i możliwość podjęcia pracy czy nauki, co dotychczas było utrudnione ze względu na brak lub kiepskiej jakości połączenia komunikacyjne. Zwiększenie wewnątrzregionalnej spójności dzięki poprawie warunków transportowych przyczyni się do realizacji celu głównego Priorytetu II WRPO.

Projekt pozwoli poprawić strukturę międzygałęziową w przewozach pasażerskich poprzez przeniesienie części potoku podróżnych z transportu drogowego na transport kolejowy oraz wygenerowanie nowego potoku podróżnych. Poprawi się również dostępność regionów peryferyjnych Województwa Wielkopolskiego ze stolicą województwa Poznaniem. Projekt pozwoli również dostosować oddziaływanie kolei na środowisko do poziomu wymaganego przez prawo.

Wskaźniki projektu taborowego

Nazwa wskaźnika

[jednostka miary]

Osiągnięta wartość wskaźnika

1. Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego (wskaźnik produktu)

[szt.]

22

2. Pojemność zakupionego taboru kolejowego (wskaźnik rezultatu)

[osoby]

9 900

3. Liczba utworzonych nowych miejsc pracy (wskaźnik rezultatu)

[etat]

15

W ramach projektu zakupionych zostanie 22 elektryczne zespoły trakcyjne, których jednostkowa pojemność wynosić będzie 450 osób, z czego 204  miejsca będą miejscami siedzącymi.

Projekt został uwzględniony w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007 – 2013 opracowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako projekt kluczowy, zgodnie z Indykatywnym Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Celem głównym Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 jest „Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia”.

Projekt zakupu nowoczesnego taboru kolejowego będzie miał pozytywny wpływ na mobilność mieszkańców miejscowości położonych przy analizowanych trasach kolejowych np. w celach podjęcia nauki lub/i pracy w mieście Poznaniu. Podjęcie nauki w szkołach ponad gimnazjalnych oraz w szkołach wyższych wpłynie na potencjał rozwojowy regionu oraz jego konkurencyjność w długim okresie.. Projekt przyczyni się do wzrostu zatrudnienia poprzez ułatwienie dostępu do rynku pracy aglomeracji poznańskiej. Wzrost zatrudnienia mieszkańców regionu może również być związany ze zwiększeniem intensywności działań inwestycyjnych podmiotów prywatnych na obszarach, gdzie będą kursowały nowo zakupione składy EZT. Tym samy realizacja projektu realizuje cel główny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zakup nowego taboru kolejowego pozwoli wyeliminować zakłócenia ruchu pociągów związane z awaryjnością obecnie eksploatowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych, co przekłada się na zwiększenie zaufania klientów dla transportu kolejowego. Umożliwi to pozostanie obecnych klientów przy transporcie kolejowym oraz zachęci do zmiany środka transportu obecnych użytkowników transportu drogowego, a także wzbudzi potok nowych podróżnych.