WRPO

 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 obejmuje okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r. Działania realizowane w ramach WRPO finansowane są przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz przez środki krajowe – publiczne i prywatne.

Funkcję Instytucji Zarządzającej WRPO pełni Zarząd Województwa Wielkopolskiego, który wykonuje swe zadania przy pomocy Departamentu Polityki Regionalnej i Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Instytucją Pośredniczącą dla Priorytetu III jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Departament Polityki Regionalnej przy zarządzaniu WRPO współpracuje z Biurem Obsługi Funduszy UMWW, a także – z innymi departamentami UMWW (Departamentem Administracyjnym, Departamentem Finansów, Departamentem Organizacyjnym i Kadr).

Ponadto Urząd Marszałkowski współpracuje w tym zakresie z Instytucją Certyfikującą – Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim, któremu na mocy porozumienia z IC zostały oddelegowane określone zadania, a także Instytucją Pośredniczącą – Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Instytucja Audytowa (IA) nadzoruje procedury wdrażania WRPO oraz kontroluje prawidłowe wykorzystanie środków unijnych w ramach realizacji Programu. Takie kompetencje posiada Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej.

Departament Wdrażania Programu Regionalnego jest odpowiedzialny za: nabór wniosków, ocenę i wybór projektów, finansowanie, a także kontrolę i monitoring projektów. Departament Polityki Regionalnej odpowiada za zarządzanie całością WRPO, monitoring, ewaluację, kontrolę programu, pomoc techniczną, informację i promocję oraz szkolenia.